ลักษณะทางกายภาพของบ้านนาอ้อ

ชุมชนนาอ้อเป็นชุมชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำเลย อยู่ทางทิศเหนือของตัวจังหวัดเลย แต่ถือว่าอยู่ทางตอนใต้ของที่ราบลุ่มแม่น้ำเลย เพราะแม่น้ำเลยเป็นแม่น้ำที่กำเนิดจากเขตเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเลย ไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านคกมาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สุมาตร ภูลายยาว, ออนไลน์ : 25 พฤษภาคม 2553) แม้จะอยู่ในที่ราบลุ่มแต่บริเวณที่ตั้งบ้านนาอ้อกลับเป็นที่ดอนกลางที่ราบลุ่ม ทำให้น้ำไม่เอ่อท่วมเหมือนชุมชนอื่น พื้นที่ราบลุ่มบริเวณที่ตั้งชุมชนบ้านนาอ้อเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เพราะว่าเป็นจุดที่มีลำห้วยสาขาของแม่น้ำเลยไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเลยหลายสาย เช่น ห้วยน้ำพาน ห้วยน้ำภู และห้วยห่าว เป็นต้น